Hướng dẫn về chế độ xin Visa ủy thác

2024/4/1

1. Danh sách các đại lý ủy thác

Hiện tại, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng tiếp nhận hồ sơ xin Visa và trả kết quả tại các Đại lý ủy thác sau.
Chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp với Đại lý ủy thác được Tổng Lãnh sự quán chỉ định.
 
 

2. Những chú ý về việc sử dụng dịch vụ

 □   Hồ sơ cơ bản giống với xin trực tiếp tại cửa sổ của Tổng Lãnh sự quán.
   □   Phí dịch vụ hay thời gian tiếp nhận có thể khác nhau giữa các Đại lý ủy thác.
   □   Quý khách sử dụng dịch vụ của Đại lý ủy thác cũng cần thu xếp thời gian thoải mái để tiến hành thủ tục xin Visa.
   □   Trường hợp việc cung cấp dịch vụ của Đại lý ủy thác có điểm không thích hợp, vui lòng thông báo với Ban lãnh sự của Tổng Lãnh sự quán.