Tổng Lãnh sự Mori chào xã giao Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết

2024/6/3


 Ngày 03/06, Tổng Lãnh sự Mori chào xã giao Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết nhân dịp nhận nhiệm kỳ công tác trên cương vị Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng.