Tổng Lãnh sự Mori chào xã giao Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

2024/5/24
  
 
 Ngày 24/05, Tổng Lãnh sự Mori chào xã giao Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng với sự đón tiếp của Hiệu trưởng Trần Hữu Phúc và các cán bộ khác.