Tổng Lãnh sự Mori chào xã giao Đại học Đà Nẵng

2024/5/23
  


 Ngày 23/05, Tổng Lãnh sự Mori chào xã giao Đại học Đà Nẵng với sự tiếp đón của Giám đốc Đại học Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Vũ và các cán bộ khác.